mój program

Po co idę do Sejmu?

 1. Po wolność sumienia i świeckie państwo, a co za tym idzie – po świecką szkołę, likwidację przywilejów kościoła i jawność jego majątku, bezstronność religijną i światopoglądową państwa. Moje priorytety to:
  • likwidacja tzw. klauzuli sumienia
  • likwidacja ochrony prawnej tzw. uczuć religijnych
  • religia poza szkołą i na koszt kościoła
  • rozliczenie tuszowania pedofilii w kościele
  • jawność przychodów i majątku kościoła
  • likwidacja finansowych przywilejów kościoła
  • przywrócenie świeckiego charakteru wszystkim instytucjom publicznym, w tym przedszkolom i szkołom, urzędom państwowym, służbom cywilnym i wojskowym oraz ceremoniałowi i uroczystościom państwowym
  • prawo wglądu w dane osobowe, gromadzone i przetwarzane przez kościół
  • renegocjacja Konkordatu mająca na celu likwidację nieuzasadnionego uprzywilejowania kościoła
 1. Po pełnię praw kobiet! Moje priorytety:
  • Pełnia praw reprodukcyjnych:
    – nieograniczony i bezpłatny dostęp do antykoncepcji – aborcja na żądanie do 12 tygodnia
    – nieograniczony i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych
    – poprawa standardów opieki okołoporodowej
    – dofinansowanie in vitro
    – edukacja seksualna zgodna z wytycznymi WHO
  • Wdrożenie i stosowanie Konwencji Antyprzemocowej
   oraz poprawa sytuacji ekonomicznej kobiet:
  • – zabezpieczenie emerytalne nieodpłatnej pracy
   – skuteczne ściąganie alimentów
   – równość płac bez względu na płeć

 1. Po równość dla osób LGBT+! Moje priorytety:
  • edukacja seksualna zgodna z wytycznymi WHO
  • penalizacja mowy nienawiści na tle orientacji seksualnej
  • legalizacja związków partnerskich i równości małżeńskiej
  • edukacja antydyskryminacyjna
  • delegalizacja organizacji odwołujących się do faszyzmu i nazizmu
 1. Po ochronę zatrudnionych przed wyzyskiem. Aż 19% ogółu pracowników w Polsce pracuje na umowę zlecenie, dzieło lub w ogóle bez umowy. Oznacza to, że są pozbawieni konstytucyjnych praw pracowniczych, takich jak prawo do ochrony zdrowia, do urlopu, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do zabezpieczenia społecznego, do minimalnego wynagrodzenia, ochrony rodzicielstwa i zrzeszania się w związkach zawodowych. Prawie 1,5 miliona Polek i Polaków zarabia co najwyżej minimalną krajową. Jeśli chcemy, by młodzi ludzie przestali opuszczać Polskę w poszukiwaniu godnych warunków do życia, stwórzmy je. I po to także chcę iść do Sejmu. Moje priorytety to:
 • objęcie prawami pracowniczymi wszystkich zatrudnionych, niezależnie od formy zatrudnienia
 • godne wynagrodzenia minimalne, waloryzowane i powiązane ze średnią krajową
 • rozszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy i zaostrzenie kar za łamanie prawa pracy
 • godne płace i warunki pracy dla pracowników i pracowniczek sfery budżetowej, w tym w szczególności służby zdrowia i szkolnictwa
 • system ubezpieczeń społecznych dla zawodów twórczych i artystycznych
 •  

  1. Po wsparcie dla osób niesamodzielnych – seniorów i seniorek oraz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Moje priorytety to:
   • Centra Wsparcia Samodzielności finansowane z budżetu państwa, świadczące kompleksowe i bezpłatne usługi asystenckie i opiekuńcze w każdej gminie
   • urlopy wytchnieniowe dla opiekunów połączone z turnusami rehabilitacyjnymi dla podopiecznych
   • systemowe i sprawiedliwe wsparcie finansowe
   • kolejne rozwiązania opracowywane wyłącznie w drodze konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych troszczących się o prawa osób niesamodzielnych
  1. Wichury, powodzie, susze, smog – to nie nasza przyszłość, to już nasza rzeczywistość. Środowisko jest bezmyślnie niszczone w imię zysków wielkiego kapitału, które stawiane są ponad dobro ludzi i Ziemi – życiodajnej matki i żywicielki nas wszystkich. Powodowane działalnością człowieka zmiany klimatu wkrótce pozbawią wiele społeczności ich siedlisk i są obecnie największym zagrożeniem dla pokoju na świecie. Negowanie katastrofy klimatycznej przez nieodpowiedzialnych polityków mnie przeraża! Dlatego w trosce o przyszłe pokolenia, o życie młodych ludzi, także moich ukochanych synów, idę do Sejmu, by walczyć o powstrzymanie działań powodowanych głupotą, brakiem odpowiedzialności i chciwością, które pchają nas w stronę przepaści! Będę walczyć o:
   • redukcję zużycia paliw kopalnych na rzecz czystych źródeł energii
   • inwestycje w odnawialne źródła energii
   • objęcie parkami narodowymi najcenniejszych lasów
   • radykalne ograniczenia w wycince lasów
   • zaprzestanie niszczenia siedlisk przyrodniczych
   • ochrona bioróżnorodności
   • wspieranie rozwoju produkcji i dystrybucji żywności wegańskiej
   • ograniczenie przemysłowego chowu zwierząt
   • wspieranie rolnictwa lokalnego, przyjaznego dla środowiska
   • dopłaty do wymiany wysokoemisyjnych pieców na mniej szkodliwe dla środowiska
  1. Sposób traktowania zwierząt jest miarą naszego człowieczeństwa. Idę do Sejmu także po to, by walczyć o zabezpieczenie ich praw. Moje priorytety to:
   • podniesienie standardów ochrony praw zwierząt oraz skuteczności ich egzekwowania, zarówno w obszarze hodowli, jak i badań naukowych i praktyk religijnych, z uwzględnieniem zasady zapewnienia zwierzętom dobrostanu i minimalizacji ich cierpienia
   • zakaz hodowli zwierząt na futra, wykorzystywania w cyrkach i chowu klatkowego
   • powołanie Rzecznika Praw Zwierząt
  1. Po systemowe przeciwdziałanie nienawiści. Polska staje się coraz bardziej podzielona. Nie umiemy nawiązać ze sobą rozmowy, żywimy do siebie wrogość. Rozwiązaniem jest edukacja:
   • antydyskryminacyjna
   • obywatelska
   • uwzględniająca kwestie różnorodności światopoglądowej i kulturowej
   • Konieczna jest także delegalizacja organizacji odwołujących się do faszyzmu i nazizmu, będących inkubatorem nienawiści.
   •  
    Co mnie odróżnia od innych kandydatów i kandydatek?
    Udowodniłam w działaniu, że mam odwagę walczyć o lepszą Polskę, a nie tylko o niej mówić!